• Home
  • Farnosť
  • História farnosti
  • Farská budova

Farská budova

Autor textu: ThDr. Peter Michalov, PhD.

Farská budova v Bošanoch bola postavená približne v rokoch, keby aj farský kostol, okolo roku 1780. Bola vystavená spolu s kostolom na náklady patróna kostola, t.j. rodiny Bošániovej. Odvtedy slúži svojmu účelu a len s malými opravami a dostavbami terajšia farská budova vyzerá ako tá pôvodná. Farská budova pre svoju zašlosť bola donedávna problémom. K tomu konfiškáciou majetkov Neslovanov aj v Bošanoch zanikol reálny patronát, dôsledkom čoho celá ťarcha a starosť o udržanie kostola a fary obťažuje farníkov. Už v dávnejších dobách, ako ukazujú plány fary v bošianskom farskom archíve, boli snahy postaviť novú faru. Snaha započala už u štyridsiatych rokoch 20. storočia, potom pokračovala príprava aj v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, ale tieto snahy vždy stroskotali. Vina bola hlavne aj v politickom systéme, ktorý nastúpil do vedenia štátu. Bola to komunistická strana a jej predstavitelia, ktorý neudobrili žiadosť o výstavbu novej fary. Taktiež bola potlačená aj snaha o renováciu, alebo generálnu opravu farskej budovy. Takže všetky tie plány, ktoré boli pripravené na realizáciu doteraz odpočívajú v archíve bošianskej farnosti. Jediné čo sa podarilo bola prístavba bytu pre kaplána, jej oprava v apríli 1955, ako to zachytáva plán. Odvtedy nedošlo k nijakým významným zmenám. V roku 2000 sa natierala fasáda farskej budovy. V roku 2002 bola v havarijnom stave strecha fary, a preto miestny farár Mgr. Peter Čiernik požiadal Biskupský úrad o dovolenie výstavby novej farskej budovy. Tejto žiadosti vyhovel J. Em. Ján Chryzostom kardinál Korec a dovolil postaviť novú farskú budovu. Rozhodnutie farský úrad obdržal v septembri 2002. Stavať sa začalo ešte v tom roku. Nová farská budova bola dokončená v roku 2005 a v tom istom roku požehnaná 13. novembra J. Em. Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom.