• Home
  • Farnosť
  • Spoločenstvá

Spoločenstvá

Krédo

Začiatky existencie spevokolu v Bošanoch spadajú do roku 1930. Prvý spevokol zakladá p. Ján Valach, ktorý pôsobil ako riaditeľ rímsko-katolíckej školy. Po jeho smrti činnosť spevokolu ochabla. Znovu ju oživil vdp. Anton Marko z Chynorian asi v r. 1961. Po odchode vdp. Marka vedenie spevokolu prebral p. Jozef Fabík s Tiborom Galbavým. V tomto čase pôsobil v Bošanoch ako kaplán ThDr. Tibor Slovák. Spolu s organistami nacvičili big-beatové omše - bolo to v roku 1968. Od tohto dátumu sa začína odvíjať činnosť nového speváckeho zboru. Táto éra trvala do 15. novembra 1971, kedy prišlo k výmene organistov a od tohto okamihu sa začala písať história nového speváckeho zboru - zbor sa preorientoval z big-beatových rytmických skladieb ku klasickému podaniu piesní. Tomuto žánru sa spevokol venuje dodnes, aj keď sa vymenili mnohí organisti. (v súčasnej dobe máme troch organistov - Andrea Gajdošová, Jindřiška Fábryová a Tomáš Hodál).

V roku 1995 spevokol prijal názov KRÉDO. Krédo = verím - tento symbolický názov sme si vybrali preto, aby sme vždy pamätali na to, že Pán je mocný, láskavý a že nám vždy udelí potrebné milosti, aby sme Ho vždy mohli spevom chváliť a velebiť naveky.
Dnes je v spevokole do 30 členov, ktorí spievajú v 4 hlasoch. Nácviky sa uskutočňujú každý pondelok po večernej svätej omši. Spievame pri rôznych liturgických príležitostiach - hodová slávnosť, Vianoce, Veľká noc, sobáše, pohreby, prvé sväté prijímanie, sviatosť birmovania, životné jubileá, adorácie pred vyloženou Eucharistiou a pod.
Okrem územia Bošian či Slovenska sme spievali aj v Poľsku (r. 1997), v Banskej Bystrici (Rádio Lumen), v Bruseli (r.2004), v Šaštíne (r. 2005), vo Viedni (r. 2005) a na iných miestach.
Náš spevokol prešiel počas týchto rokov generačnou zmenou - mnohí nás už predišli do večnosti, iným zo zdravotných dôvodov viac nie je možné chodiť medzi nás. Preto by sme boli radi, keby sa našli ochotní muži a ženy, ktorí radi spievajú a prišli by posilniť svojím hlasom náš chrámový spevokol KRÉDO.

Kto spieva, dvakrát sa modlí!