História farnosti

Prvopo?iatky farnosti

Autor textu: ThDr. Peter Michalov, PhD.

Boss?n Nagy. Parochia antiqua, Anno 1100. jam existit.
Antiquissima parochia, quae jam circa 1100. existitisse arbitratur.
Fara, farnos? roku 1100 u? existovala
To s? len niektor? z?znamy ktor? hovoria o tom, ?e farnos? Bo?any, ako tak? existovala u? v skor?ch storo?iach. T?mto ju pokojne m??eme r?ta? medzi najstar?ie existuj?ce farnosti v Nitrianskej diec?ze. Ako samotn? texty hovoria, v roku 1100 u? existovala, to znamen? pod?a n?zoru historikov, existuj?ca farnos?, ako bolo spomenut? aj vo v?eobecnom ?vode o farnosti, predpokladala existenciu fary, kostola a musel tu by? pr?tomn? i k?az (spr?vca).
Na z?klade tohto m??eme, vyslovi? mienku, ?e dan? farnos? (obec) musela zapo?a? stavbu kostola sk?r. Ke??e farnos? v Bo?anoch jestvovala u? roku 1100, kostol musel vznikn?? e?te pred t?mto d?tumom, azda roku 1090 i sk?r. Ofici?lne potvrdenie v listin?ch nenach?dzame, lebo listiny ako tak? sa vyd?vali pokia? bolo nutn? reagova? na nie?o alebo nejak? vzniknut? situ?ciu v spolo?nosti, alebo v Cirkvi. Najstar?ie zachovan? listiny z n??ho ?zemia m?me z roku 1111 a 1113 tzv. zoborsk? listiny. V nich zmienku nenach?dzame. Ale o nieko?ko rokov nesk?r, v roku 1183 je tu spom?nan? listina p?pe?a Lucia III., ktor? sa zaober? rie?en?m platenia desiatkov, ktor? platili len vyvinut? farnosti ? teda ?ij?ce. (bol tam spr?vca, kostol, fara) V tejto listine sa spom?naj? desiatky obc? (Bo?any, Pr?znovce a Krn?a), ktor? predt?m u? Luk??, ostrihomsk? arcibiskup, daroval nitrianskej kapitule a nesk?r ich jeho n?stupca Mikul?? znovu potvrdil.
Z toho teda vypl?va, ?e farnos? u? predt?m platila poplatky (desiatky) a teda jej vznik m??eme celkom opodstatnene a bez v????ch pochybnost? datova? do spomenut?ho roku 1100 alebo nieko?ko rokov sk?r.
V s?vislosti s desiatkami sa Bo?any, Pr?znovce a Krn?a, spom?naj? i v roku 1285, kedy nastal spor medzi Ladomerom (1279 -1298), arcibiskupom ostrihomsk?m a Pask?zom (1281?1297), nitrianskym biskupom o desiatky topo??ianske, kru?ovsk?, pr?znovsk?, bo?ansk? a kren?sk?. O pr?ve nitrianskej cirkvi pod pr?sahou sved?ili archidiakon ?tefan, tie? kanonici Demeter, Peter a Dezider a preto Ladomer n?rok biskupstva nitrianskeho uznal.
Do vtedaj?ej farnosti patrili Filialibus: Bacskafalva, Capella S. Antonii de Padua; Kiss ? Boss?n; Krencs a Pr?zn?cz (Ba?t?n, kaplnka sv?t?ho Antona Paduansk?ho; Mal? Bo?any; Krn?a a Pr?znovce).
Nov? za?lenenie farnosti
Bo?ianska farnos? patrila pod arcidiec?zu Ostrihom, Archidiakon?t nitriansky a dekan?t Ve?k? Topo??any. D?a 15. marca 1776 p?pe? Pius VI. (1775 - 1799) dekr?tom Serenissima Domina schv?lil n?vrh M?rie Ter?zie na zriadenie troch biskupstiev na ?zem? Slovenska. Bulou Romanus Pontifex potvrdil biskupstvo v Spi?skej Kapitule spravuj?ce Spi?. Liptov a Oravu, bulou Apostolatus officii nostri biskupstvo v Ro??ave a bulou Regalium principum biskupstvo v Banskej Bystrici.
Aj farnos? Bo?any bola vy?lenen? z arcidiec?zy Ostrihom a dostala sa pod spr?vu biskupstva v Nitre. Bo?ianska farnos? pre?la pod archidiakon?t katedr?lny a dekan?t Ska?any.
Toto v?etko sa udialo, ke? Nitriansku diec?zu spravoval biskup J?n Gustinyi (1764?1777). K nitrianskemu biskupstvu bolo pripojen?ch 13 farnosti z arcidiec?zy Ostrihom, aby sa biskup z Nitry mohol cez svoje ?zemie dosta? do farnost? tren?ianskej ?upy .
V s??asnosti Bo?any patria pod dekan?t Bo?any, ktor? ustanovil diec?zny biskup Viliam Jud?k.

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany