Erb farnosti

Popis erbu
V ?ervenom ?t?te zo zlatej otvorenej listovej koruny vyrast? strieborn? medve? so zlat?m jazykom v ?iernej zbroji, dr?iaci v lab?ch zlat? latinsk? ?atelinov? kr??. V?etko je prev??en? strieborn?m me?om so zlatou rukov??ou rozt?naj?cim zlat? kus l?tky. Nad ?t?tom sa vzn??a ?ierny k?azsk? klob?k na ka?dej strane s jedn?m uzlom na ?iernej ?n?re.

Vysvetlenie v?znamu jednotliv?ch prvkov erbu
V erbe farnosti Bo?any medve? vyrastaj?ci z koruny a dr?iaci kr?? vyjadruje historick? zemepansk? vrchnos?, rod Bo?iansk?ch, patr?nov farsk?ho kostola. S touto heraldickou kompoz?ciou sa stret?vame na architekt?re farsk?ho kostola. Patroc?nium farnosti je vyjadren? me?om pret?naj?cim kus l?tky, atrib?tom sv. Martina. ?erven? tinkt?ra ?t?tu poch?dza z erbu Dekan?tu Bo?any, do ktor?ho farnos? n?le??. Tinkt?ra m? p?vod v erbe J?na Chryzostoma kardin?la Korca, rod?ka z obce Bo?any. ?ierny k?azsk? klob?k s jedn?m ?iernym strapcom na ?iernej ?n?re na ka?dej strane, prin?le?? pod?a pravidiel cirkevnej heraldiky, far?rovi a farnosti.

Autor heraldick?ho n?vrhu a kresby: doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany