Farári pôsobiaci vo farnosti Bošany

FAR?RI P?SOBIACI VO FARNOSTI BO?ANY

Autor textu: ThDr. Peter Michalov, PhD.

Prv? zmienka o k?azovi z roku 1333 a jeho meno je Petrus.

1560 ? Albert Zoliensis

1673 (17.2.) ? 1679 ? Adalbert Banovsky de Borin

1679 (23.5.) ? 1688 ? J?n Nimnicsky

1691 ? J?n Novaky

1693 (20.4.) ? 1693 ? Adam G?l (? 30. 4. 1723 )

1693 ? Georgius Ma?y (Macsy)

1709 (16. 3.) ? 1709 (11. 4.) ? J?n Mihalovi? (* v Chynoranoch)

1709 (11.4.) - 1737 ? Michal Petras (?16.4. 1737)

1739 (6.5.) - 1758 ? Georgius Balus (?15.11.1758)

1758 (25. 11.) - 1786 ? Adam Late?ka (? 27.4. 1786)

1786 (9.5.) ? 1799 ? Jozef Schedy (? 21. 9. 1829, Nitra)

1799 ? 1802 ? Emericus Sandor

1802 (5.8.) ? 1841 ? Jozef Gro? (? 23.4. 1842)

1841 ? 1871 ? J?n Kozlik

1871 (1.12.) ? 1922 ? Emericus Mikovics (? 5.2. 1923) v 54.roku k?azstva

1922 ? 1943 ? Theodorus Quapil (?18. 3. 1943)

1943 ? Albert Hedera ( do?asn? spr?vca farnosti)

1943 ? 1950 ? Edmundus Markovi?

1950 ? 1953 ? Karol Jan?s

1953 ? 1956 ? Dr. Eduard Late?ka (?14. 9. 1956)

1956 ? 1972 ? Dr. Pavol Be?u?ka (?1.2. 1972)

1972 (15.2.) ? 1980 ? Dr. Tibor Slov?k (?6.12. 1991)

1980 ? 1983 ? Mari?n Bri?ka

1983 ? 1987 ? Anton Kov??ik

1987 ? 1997 ? Dr. ?tefan Vallo

1997 ? 1999 ? Dr. Jozef Bagin

1999 - 2014 ? Peter ?iernik

2014 - ? ?tefan Bukovan

Doteraz ofici?lne pod?a dostupn?ch list?n v bo?ianskej farnosti p?sobilo 29 far?rov, spr?vcov farnost?. Ur?ite ich v?ak bolo viac.

Ka?d? k?az zanechal kus svojho ?ivota v tejto farnosti, kus svojej pr?ce.

Preto t?to farnos? by sa mala za svojich predo?l?ch k?azov modli? a vyprosova? im milosti od v?emoh?ceho Boha. Za zosnul?ch by sa mala farnos? s v?a?nos?ou modli? za sp?su ich du??.

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany