KRN?A
Autor textu: ThDr. Peter Michalov, PhD.

Dedina le?? v podvr?? pohoria Tribe? na brehoch potoka Drs?a s pravek?mi s?dliskami. N?zov vznikol z mena Krn(ko) alebo pod?a ?tvaru chot?ra (krny, zakriven?). Patrila viacer?m zemanom.
Prv? p?somn? zmienka je z roku 1183, a to v listine p?pe?a Lucia III. v ktorej je spomenut? i obec Pr?znovce a Bo?any.
Patrila rodine Diviackovcov v roku 1293 ?as? op?tstvu v Kl??i a ?as? sa ?enbou dostala do r?k cudz?ch zemanov. V roku 1432 ? 35 sympatizovali tunaj?? zemania J?n ?oldo?, ?tefan a Be?adik z Krn?e s husitmi (opevnenie, v??ok T?bor). Krn?u ni?ili boje s pr?vr?encami ?igmunda. V roku 1531 Kut?a ? osada ute?encov pred Turkami. Neskor?ie patrila Gostoniovcom a Erd?diovcom.
Rodina Erd?diovcov sa spom?na v roku 1675, ke? M?ria Buz?niov?, man?elka Ladislava Erd?dyho, darovala czizick?mu (s?dock?mu) kostolu jeden orn?t.
Neskor?? potomkovia Erd?diovcov predali svoj dom statk?rovi Franti?kovi Kittlerovi v roku 1900.
?al?ie men? zemianskych rodov s? ?arnociovci, Mattkovsk?, Turiansky, Kongler. Posledn? potomok rodu Turianskych, Jozef Turiansky bol v obci prv?m u?ite?om. Vyu?oval tu asi desa? rokov, do roku 1860.
Z ?dajov v ?kolskej kronike za?alo vyu?ovanie v Krn?i okolo roku 1850. Po smrti prv?ho u?ite?a zemana Jozefa Turiansk?ho vyu?oval na ?kole popri svojmu tk??skemu remeslu Jozef Zitto, a to a? do roku 1875. Prv?m kvalifikovan?m u?ite?om bol J?n Gregu?, ktor? tu nast?pil v roku 1785.
A? do roku 1914 existovala na Krn?i jedine cirkevn? ?kola. A? v tomto roku vznikal ?t?tna ?kola.
Rod gr?fa Matuschku, ktor? bol zn?my u? od roku 1540 a ?il na Morave, kde mu husiti zobrali majetky a on sa uch?lil do Sliezka poch?dzal aj gr?f Gabriel, ktor? pri?iel b?va? do Krn?e v roku 1882 a odk?pil majetok s ka?tie?om za 82.500 zlat?ch.
Od roku 1908 spravoval polia gr?fa Matuschku J?lius Ehrenfeld a? do roku 1945, kedy otca a dc?ru spolu s vnukmi zastrelili nemeck? fa?isti v Nem?iciach a matku spolu so synmi odvliekli do Nemecka, odkia? sa viac u? nevr?tili.
Kataster dne?nej obce je vytvoren? z dvoch ded?n. A to z Krn?e a ne?alekej Kutny, ktor? sa rozkladala v hornej ?asti potoka Krnovec. Hrani?n? priestor medzi t?mito obcami dnes u? neexistuje, nako?ko bol zastavan? domami. Obce splynuli v ?es?desiatych rokoch 19. storo?ia.
V?voj n?zvu obce
Krn?a sa spom?na v roku 1183 Kernulch
1246 Kernuch
1773 Krnc?a
1786 Krencsch
1808 Krencs, Krn?, Krn?a, Grn?a
1863 ? 1907 Krencs
1920 Krn?a
Fili?lny kostol
Sv?t? om?e v Krn?i b?vali iba za pekn?ho po?asia v parku statk?ra Kittlera.
Po?as zimy sa nemali sv?t? om?e kde sl??i?, lebo ?kolu prenechali na bohoslu?by ob?anom evanjelickej cirkvi augsbursk?ho vyznania, nako?ko oni u? predt?m pou??vali ?kolu a preto mali prednostn? pr?vo.
T?to skuto?nos?, ako spom?na pam?tn?k farnosti Bo?ianskej, ?e sa om?e sl??ili iba za pekn?ho po?asia v lete, pohla obyvate?ov Krn?e ? katol?kov aby si postavil vlastn? chr?m. St?lo ich to ve?a n?mahy a obiet ale v roku 1946 bol kostol u? postaven?.
Kostol Narodenia Panny M?rie bol postaven? v roku 1946 a po?ehnan? v roku 1948. Jeho v?stavbe v?ak predch?dzala ve?k? iniciat?va Jozefa Hod?la, rod?ka z Krn?e, ktor? bol hoteli?rom v Topo??anoch.
On u? v roku 1942, presne 29. j?la, po?iadal nitrianskeho arcibiskupa p?somne o to, aby sa na Krn?i postavil kostol. Ako uv?dza vtedaj?ia kore?pondencia medzi arcibiskupom Karolom Kme?kom a p?nom Hod?lom, menovan? Jozef Hod?l sa v liste zmie?uje, ?e osobne s arcibiskupom u? o tejto ot?zke jednali. Dokonca, ani vtedaj?? spr?vca farnosti Teodor Quapil, ako je z kore?pondencie zrejm?, o ni?om nevedel.
A? 16. marca 1944 sa objavuje v po?te pre arcibiskupa Karola Kme?ka, diec?zneho biskupa nitrianskeho (1920 ? 1948), list od Edmunda Markovi?a far?ra v Bo?anoch, v ktorom p??e nasledovn? vplyvom ducha doby a po vystup?ovan? pohodlnosti ?ud?, od?vod?uj?c vzdialenos?ou od farsk?ho kostola sedem kilometrov, p?sal o potrebe kostola. Jeho pripomienka smerovala v?ak k ?myslu Jozefa Hod?la, vystavi? tento kostol na zhabanom majetku ?ida Ehrenfelda.
Prosil ordinari?t, aby mu dohovorili oni ako predstaven?, ?e ?mysel postavi? tento kostol na zhabanom majetku po ?idovi, nie je vo vtedaj?ej situ?cii vonkoncom vhodn?.
Tejto ?iadosti bolo vyhoven? d?a 26. apr?la 1944, kedy diec?zna rada ur?ila podmienky v?stavby kostola:
Nemo?no postavi? kostol na majetku zhabanom ?idom.
Pozemok mus? by? zabezpe?en? v pozemkovej knihe pre cirkevn? obec.
Musia da? k dispoz?cii pl?n kostola a rozpo?et pred v?stavbou na B.?.
D?a 26. j?na 1946 arcibiskup Karol Kme?ko povolil v?stavbu kostola v Krn?i.
Z?kladn? kame? posv?til Edmund Markovi?, na z?klade ?iadosti o posviacku kame?a zo d?a 8. VIII. 1946, ktorej cirkevn? vrchnos? v Nitre vyhovela.
Potom nasledoval v?stavba kostola. Stavbu projektoval p?n architekt Fridrich Szokol?czi z Bratislavy a postavila ju firma Bilik a Medek z Topo??ian.
Sl?vnostn? posviacka kostola sa uskuto?nila 9. m?ja 1948 o 10. hodine dopoludnia, ktor? vykonal J. Ex. Dr. Eduard N?csey (1948 ? 1968). Program posviacky, ako aj zoznam host? uv?dzam v dodatku.
Pri pr?le?itosti 50. v?ro?ia posviacky chr?mu v roku 1998 sa urobila rekon?trukcia ? v?ma?ba a v kostole bol nama?ovan? olt?rny obraz Narodenia Panny M?rie, ktor? nama?oval p?ter Emil Prokop SVD.
Sv?t? om?u pri tejto pr?le?itosti, obnovenia chr?mu, celebroval prof. ThDr. Viliam Jud?k, PhD. V roku 2002 sa polo?ila nov? podlaha a osadili sa nov? kry?t?lov? lustre.

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany