Kňazi pochádzajúci z Bošian

K?AZI POCH?DZAJ?CI Z BO?IAN
Autor textu: ThDr. Peter Michalov, PhD.

Andrej Bo??ni * 13. novembra 1673 Bo?any
1689 vst?pil do jezuitskej rehole
?tudoval filozofiu, teol?giu na univerzite v Trnave ? PhDr.
Rektor kol?gia v Levo?i, Bud?ne
Uhorsk? penitenci?r r?du v R?me
1710 prof. filozofie a ved?ci katedry na Trnavskej univerzite
1711 predn??a kazuistiku
1717 ? 21 rektor ko?ick?ho kol?gia
1724 ? 27 rektor viedensk?ho P?zm?nea
1727 rektor trnavsk?ho kol?gia
? 19. novembra 1730 v Trnave
autor filozoficko - teologick?ch diel
Pod?a katal?gu Jezuitov z roku 1690 vedel dobre latinsky, ma?arsky a slovensky. ?lenov rodiny Bo??ni ?asto nach?dzame zap?san?ch ako Slov?kov v r?znych ?kol?ch napr. ?tefan Bo??ni a Franti?ek Bo??ni ? Tren??n.
Martin Demeter naroden?, pokrsten? a vychov?van? vo Ve?k?ch Bo?anoch, diec?za Ostrihom, ?upa nitrianska. Bol ve?prepo?tom v Transilv?nii a kanonik v Albe Carol?ne. Vizit?cia ho spom?na v s?vislosti s darovan?m obnosu pe?az? ? 200 flor?nov na 6% ?rok na kostol a jeho nutn? opravy vo v?a?nosti za Bo?iu dobrotu a v ?cte k sv?t?mu Martinovi biskupovi a vyzn?va?ovi, ktor?ho meno som pri krste nehode prijal, a tie? titularn?ho patr?na Ve?kobo?iansk?ho kostola, spont?nne a slobodne darujem 200 flor?nov... k?az bo?ianskej farnosti mal pritom sl??i? za neho 12 om?? a to 6 za ?iv?ch z jeho rodiny a 6 za m?tvych z jeho rodiny. (pr?buzn? boli Krist?na Amade a Gabriel Bo??ni)
Gabriel Bo??ni presn? d?tum narodenia nepozn?me, ale vieme o ?om, ?e poch?dzal zo zemianskeho rodu Bo??niovcov z Bo?ian.
V roku 1728 bol posluch??om 3. ro?n?ka teol?gie na Trnavskej univerzite, ThDr. P?sobil ako rektor kol?gia. Je autorom filozoficko?teologickej dizert?cie a pr?ce o uhorskej korune.
Farka? Bo??ni jezuita, v roku 1723 vydal k?zne, poch?dza z Ve?k?ch Bo?ian.
Franti?ek Xaversk? Bo??ni poch?dzal z Ve?k?ch Bo?ian. Bli??ie inform?cie o ?om nem?me.
Anton Bo??ni * 1802 vo Ve?k?ch Bo?anoch, poch?dzal zo zemianskej rodiny. ?tudoval v Nitre ? gymn?zium aj teol?giu, filozofiu.
Vysv?ten? za k?aza bol v roku 1826. Jeho p?sobenie za?alo kapl?nskym miestom v Lednici, Kr?sne, Kl?tovej Novej Vsi, Vesteniciach a v roku 1837 sa spom?na ako far?r v Kostolnej Vsi.
Dion?z Probszt * Ve?k?ch Bo?anoch 25. septembra 1840. Ako mlad?k chcel by? vojakom a aj nast?pil do vojenskej akad?mie v Bratislave. Av?ak musel z nej vyst?pi? kv?li o?nej chybe.
Gymn?zium vy?tudoval vo V?czotte a Trnave.
Teol?giu vy?tudoval v Ostrihome, vysv?ten? bol 12. marca 1863. Ako kapl?n p?sobil vo Csolnokon, Tardoskedden, Udvarnokon, Garamujfalun, B?r?Syt.?Gyorgyon a v Budape?ti. Bol aj vojensk?m duchovn?m 25. m?ja 1880 sa stal rytierom r?du sv?t?ho kr??a.
J?n G?lik * Ve?k?ch Bo?anoch 17. decembra 1883, ordinovan? bol v Nitre d?a 28. j?na 1908. Spom?na sa jeho kapl?nske miesto a to je Doln? Krupa pri Trnave, 1912 vo Ve?k?ch Topo??anoch a v roku 1913 sa st?va far?rom v Dolnej Krupej.
J?n Doln?k * V Bo?anoch 1. febru?r 1907, vysv?ten? bol v roku 1933.
Jeho kapl?nske miesto bolo Vysok? nad Kysucou, 1934 kapl?n v Nov?koch, 1935 kapl?n v Ilave, Tren?ianskej Teplej a v Turzovke. V roku 1937 spr?vca farnosti Doln? Marikov? , Z?kop?ie . Potom sa k?a?stva vzdal.
Rudolf Ger?i * 30. m?j 1908 v Bo?anoch. Potom 7.marca 1937 sa spom?na ako kapl?n v Papradne, nesk?r v Z?kop?? a v Starej Bystrici. V roku 1938 kapl?n v Ska?anoch, 1939 kapl?n v Dubnici nad V?hom, 1941 kapl?n Tren?ianska Tepl?. V roku 1948 spr?vca farnosti Om?enie, 1972 na odpo?inku v Tren?ianskych Tepliciach. ? 18. m?ja 1982 vo veku 74 rokov v Tren?ianskych Tepliciach.
Jozef Korec * 11. decembra 1910 v Bo?anoch. Nav?tevoval gymn?zium v Prievidzi 1924 ? 1932. Teol?giu ?tudoval v Trnave a v Banskej Bystrici v rokoch 1932 ? 1936. Ordinovan? bol 23. febru?ra 1936. Jeho prv? kapl?nske miesto Hronec, Star? Hory. V roku 1937 je spr?vcom farnosti ?pania Dolina, v roku 1941 sa st?va profesorom n?bo?enstva na odborn?ch ?kol?ch v Banskej Bystrici, 1945 profesor n?bo?enstva v Bratislave. V roku 1950 sa st?va docentom cirkevn?ch dej?n, v roku 1954 doktorom teol?gie a profesorom pastor?lky na CMBF. Na fakulte zast?val funkcie: ?piritu?la 1953 a v roku 1957 sa st?va rektorom k?azsk?ho semin?ra pri CMBF. V roku 1955 bol menovan? za asesora a v roku 1960 za arcidekana banskobystrick?ho. Na CM bohosloveckej fakulte v Bratislave bol prodekanom 1969 spr?vca farnosti 1957 ? 1959 a 1961 ? 1963 a dekanom1967 ? 1968. ??inkoval ako spr?vca kostola Najsv?tej?ieho Spasite?a v Bratislave ? jezuitsk? kostol v rokoch 1950 ? 1968 (po?as jeho p?sobenia opraven? intrei?r aj exteri?r) a ako spr?vca farnosti v Bratislave ? D?bravke 1969 ? 1972. Od roku 1972 na odpo?inku v Bratislave a je pomocn?m duchovn?m v kostoloch Notre Dame a Milosrdn?ch bratov. ? 20. m?ja 1995.
Klement F?bik * 3. septembera1922 v Bo?anoch, ordinovan? za k?aza bol 22.decembra1950. Po roku 1950 mimo pastor?cie. Vst?pil do spolo?nosti Je?i?ovej ? Jezuitov.
J?n Chryzostom kardin?l Korec * 22. janu?ra 1924 v Bo?anoch.
15. septembra 1939 vst?pil v Ru?omberku do rehole jezuitov. Do roku 1950 ?tudoval filozofiu a teol?giu v Ru?omberku, Trnave a v Brne. Po likvid?cii reh?? a kl??torov v roku 1950 bol internovan? od 14. apr?la 1950 v Jasove, potom v Podol?nci a od 20. septembra 1950 v Pezinku. Odtia?to odch?dza do civiln?ho ?ivota.
V tom istom roku 1. okt?bra 1950 bol tajne vysv?ten? v Ro??ave za k?aza a po uv?znen? a internovan? takmer v?etk?ch biskupov bol ako 27 ro?n?, 24. augusta 1951, tajne konsekrovan? biskupom Pavlom Hnilicom, SJ. Biskupsk? slu?bu v?ak nemohol vykon?va?, a po cel? tento ?as pracoval ako robotn?k.
11. marca 1960 bo zaisten? a 21. m?ja ods?den? ako vlastizradca ? pre n?bo?ensk? ?innos? medzi ?tudentmi na 12 rokov v?zenia. Z v?zenia sa vr?til 21. febru?ra 1968 s podlomen?m zdrav?m.
8. j?la 1969 ho prijal na osobnej audiencii p?pe? Pavol VI., ktor? mu odovzdal svoje biskupsk? ins?gnie. Zmena politick?ho syst?mu v roku 1989 zasiahla aj do jeho ?ivota. D?a 7. janu?ra 1990 sa stal rektorom K?azsk?ho semin?ra sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. V?znamn?m okamihom jeho ?ivota sa stal 6. febru?r 1990, ke? na v?slovn? ?iados? p?pe?a J?na Pavla II. bol menovan? za nitrianskeho diec?zneho biskupa. Kanonick? spr?vu diec?zy prevzal 22. febru?ra 1990; sl?vnostne 25. marca 1990 v Nitre na Kalv?rii.
28. j?na 1991 v konzist?riu ho ustanovil p?pe? J?n Pavol II. za kardin?la. Menovanie bolo ohl?sen? na v?eobecnej audiencii 29. m?ja 1991.
J?n Chryzostom kardin?l Korec je prv?m predstavite?om Slovenskej cirkevnej provincie, ktor?mu sa dostalo v?aka osobn?m kvalit?m a osobn?mu svedectvu viery aj po?as ?a?k?ch ?asov prenasledovania takej cti, ?e sa stal ?lenom kardin?lsk?ho kol?gia.
Za jeho vedeck? ?innos?, osobn? stato?nos?, ochranu a obranu d?stojnosti ?loveka, slobody a identity slovensk?ho n?roda a jeho kres?ansk?ch z?kladov a trad?cii mu boli udelen? mnoh? vyznamenania a ?estn? doktor?ty univerz?t. USA: 18. m?j 1986 ? Legum Doctor Univerzity Notre Dame, Indiana; 22. febru?r 1992 ? Doctor of Humane Letters, Honoris Causa, Sarret Heary University, ?t?t Conecticut mesto Bridgeport; 12. novembra 1993 ? Doctor of Humane Letters The Catholic University of America, Washington.
V roku 1993 mu bolo udelen? vysok? franc?zske vyznamenanie ?estnej l?gie. Roku 1998 Univerzita Kon?tant?na Filozofa v Nitre mu ako prv?mu udelila ?estn? doktor?t. Za desa? rokov jeho vedenia Nitrianskej diec?zy sa preh?bila ?innos? v ka?dej oblasti n?bo?ensk?ho ?ivota.
Zriadili sa nov? farnosti, cirkevn? ?koly...
Postavili sa nov? kostoly, kaplnky, farsk? budovy, duchovn? centr?... D?a 23. septembra 1995 bola posv?ten? hlavn? budova K?azsk?ho semin?ra sv. Gorazda, ktor? z?sluhou diec?zneho biskupa J?na Chryzostoma kardin?la Korca, bola obnoven? a zrekon?truovan?. Od roku 2005 na odpo?inku v Nitre.

Michalov Peter
Bez?k Du?an
K?aze Andrej
Grzn?r Anton
Plutinsk? Jozef


Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany