Pastoračné centrum

PASTORA?N? CENTRUM
Autor textu: ThDr. Peter Michalov, PhD.

V budove niekdaj?ej cirkevnej ?koly, ktor? sa nach?dzala pred farsk?m kostolom v Bo?anoch sa po p?de komunistick?ho re?imu v roku 1989, za?ala pomal? obnova a rekon?trukcia.
Prist?pilo sa nesk?r k radik?lnej prestavbe, ktor? si vy?iadala zna?n? finan?n? prostriedky. Z nefunk?nej starej ?koly sa takto veriacej cirkevnej obci vytvorili priestory pre usporad?vanie duchovn?ch cvi?en?, ubytovania p?tnikov, sob??ne z?bavy, ale tie? priestory pre stretanie sa ?ud?.
Pastora?n? centrum po?ehnal J. Em. J?n Chryzostom kardin?l Korec 30. janu?ra 1994. Vtedy farnos? spravoval ThLic. ?tefan Vallo.

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany