Filiálka Práznovce

PR?ZNOVCE
Autor textu: ThDr. Peter Michalov, PhD.

Chot?r sa rozprestiera na rovine medzi doln?m tokom potokov Drs?a a Vy?oma pred vtokom do Nitry.
Zemianska osada sa spom?na v roku 1183 ako Praznulch. Patrila nitrianskemu hradu, potom rozli?n?m zemanom. N?zov vznikol z mena Prazen (porovnaj Praznov).
Obec dos?dlili obyvatelia Hor?ian, ktor? spusto?ili zbojn?ci.
V?voj n?zvu obce
Prv? kr?t sa spom?naj? v roku 1183 Preznulch
1235 Proznouch
1287 Prezniche
1354 Preznolch
1401 Praznolch
1773 Praznowcze, Pr?zn?cz
1786 Prasznocz
1808 Prazn?cz, Praznowce
1863 ? 1913 Pr?zn?c
1920 ? 1973 Praznovce
1973 ? 1996 Pr?znovce
Fili?lny kostol
Star? kaplnka
Kaplnka Ru?encovej Panny M?rie v Pr?znovciach bola postaven? v roku 1876 v barokovom slohu. T?to kaplnku dala postavi? vdova M?ria ?upov?, ktor? 1. j?la 1876 dala aj z?kladinu na stavbu kaplnky 1282 zlat?ch.
Postaven? kaplnku po?ehnal ska?iansky dekan Michal Min?r, far?r vo Ve?k?ch Bieliciach, ktor? toto poverenie dostal od nitrianskeho biskupa August?na Ro?kov?niho, dekr?tom zo d?a 11. septembra 1876.
Kaplnka mala dva zvony a to 50 kg a 10 kg. V roku 1960 bola k tejto p?vodnej kaplnke pristaven? bo?n? lo? s rovn?m stropom.
Pri pr?le?itosti 800. v?ro?ia obce, bola v roku 1983 preveden? gener?lna oprava celej stavby. Kaplnka dostala nov? liturgick? zariadenie z mramoru s v?zdobou tepan?ch reli?fov od akademick?ho soch?ra ?tefana Pelik?na. Farebn? vitr?? gotizuj?ceho okna je od n?rodn?ho umelca Vincenta Hlo?n?ka. Reli?fy kr??ovej cesty s? dielom rezb?ra Franti?ka H?lla.
Nov? kostol
Star? kaplnka u? neposta?ovala pre potreby veriacich v Pr?znovciach, preto sa za?alo pom???a? o v?stavbe nov?ho, kapacitne dosta?uj?ceho kostola.
Z?kladn? kame? bol po?ehnan? pri prvej n?v?teve p?pe?a J?na Pavla II. na Slovensku v roku 1990.
Za?iatok stavby sa za?al po?ehnan?m z?kladn?ho kame?a v Pr?znovciach, ktor? vykonal J. Ex. Franti?ek R?bek, pomocn? biskup nitriansky, d?a 6. apr?la 1997. Otcom tohto projektu bol vtedaj?? spr?vca farnosti vdp. ThLic. ?tefan Vallo. U? o tri roky na to mohli v jubilejnom roku 2000 novostavbu kostola konsekrova?. Stalo sa tak d?a 7. okt?bra 2000. Tento chr?m konsekroval J. Em. J?n Chryzostom kardin?l Korec. Kostol je zasv?ten? Panne M?rii Ru?encovej. V novom kostole sa pou?ila kr??ov? cesta zo starej kaplnky, drevorezba od Franti?ka H?lla.

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany