BA?T?N
Autor textu: ThDr. Peter Michalov, PhD.

V roku 1332 sa spom?na ako Baska. N?zov vznikol z mena Ba?ka; obec patrila Diviackovcom a Bo??niovcom.
Vid?me zop?r u?upen?ch dom?ekov a ve?k? zubom ?asu dotknut? ka?tie?. Tu bolo panstvo zakladate?a tejto osady, po ktorom dostala meno, Ba?k?dyho. Osada bola spo?iatku f?liou S?dku, kde bola do roku 1712 farnos? a k nej patrili tieto osady: J?nov? Ves, Kl?tov? Ves, Ba?t?n, Krn?a, Kutna a Hor?any. Ale pripojen?m S?dku k bo?ianskej farnosti sa i Ba?t?n stal f?liou Bo?ian.
Na cintor?ne v Ba?t?ne sa nach?dza kaplnka, ktor? je zasv?ten? sv?t?mu Antonovi Padu?nskemu a bola postaven? v roku 1768. V kaplnke bol jeden zvon, ktor? v??il 60 kg a bol zrekv?rovan?. V kaplnke sa nach?dza obraz sv?t?ho Antona a na zadnej strane je epitaf rodiny Ba?kadiovcov.
Okolo kaplnky sa nach?dza cintor?n, na ktorom s? pochovan? obyvatelia Ba?t?na.
D?a 2. augusta 1814 Jozef Nejedly, gener?lny vik?r, udelil tejto kaplnke fakultu k sl??eniu om??.

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany