FARSK? BUDOVA
Autor textu: ThDr. Peter Michalov, PhD.

Farsk? budova v Bo?anoch bola postaven? pribli?ne v rokoch, keby aj farsk? kostol, okolo roku 1780. Bola vystaven? spolu s kostolom na n?klady patr?na kostola, t.j. rodiny Bo??niovej.
Odvtedy sl??i svojmu ??elu a len s mal?mi opravami a dostavbami teraj?ia farsk? budova vyzer? ako t? p?vodn?.
Farsk? budova pre svoju za?los? bola doned?vna probl?mom. K tomu konfi?k?ciou majetkov Neslovanov aj v Bo?anoch zanikol re?lny patron?t, d?sledkom ?oho cel? ?archa a staros? o udr?anie kostola a fary ob?a?uje farn?kov. U? v d?vnej??ch dob?ch, ako ukazuj? pl?ny fary v bo?ianskom farskom arch?ve, boli snahy postavi? nov? faru.
Snaha zapo?ala u? u ?tyridsiatych rokoch 20. storo?ia, potom pokra?ovala pr?prava aj v sedemdesiatych rokoch 20. storo?ia, ale tieto snahy v?dy stroskotali. Vina bola hlavne aj v politickom syst?me, ktor? nast?pil do vedenia ?t?tu. Bola to komunistick? strana a jej predstavitelia, ktor? neudobrili ?iados? o v?stavbu novej fary. Taktie? bola potla?en? aj snaha o renov?ciu, alebo gener?lnu opravu farskej budovy. Tak?e v?etky tie pl?ny, ktor? boli pripraven? na realiz?ciu doteraz odpo??vaj? v arch?ve bo?ianskej farnosti.
Jedin? ?o sa podarilo bola pr?stavba bytu pre kapl?na, jej oprava v apr?li 1955, ako to zachyt?va pl?n.
Odvtedy nedo?lo k nijak?m v?znamn?m zmen?m. V roku 2000 sa natierala fas?da farskej budovy. V roku 2002 bola v havarijnom stave strecha fary, a preto miestny far?r Mgr. Peter ?iernik po?iadal Biskupsk? ?rad o dovolenie v?stavby novej farskej budovy. Tejto ?iadosti vyhovel J. Em. J?n Chryzostom kardin?l Korec a dovolil postavi? nov? farsk? budovu. Rozhodnutie farsk? ?rad obdr?al v septembri 2002. Stava? sa za?alo e?te v tom roku. Nov? farsk? budova bola dokon?en? v roku 2005 a v tom istom roku po?ehnan? 13. novembra J. Em. J?nom Chryzostomom kardin?lom Korcom

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany