SV. MARTIN Z TOURS, BISKUP
Embl?m: vojensk? pl᚝, ?obr?k, hus; zobrazuje sa ako r?msky jazdec na koni alebo ako biskup
Patr?n vojakov, jazdcov, kov??ov, zbroj?rov, tk??ov, garbiarov, kraj??rov, v?robcov opaskov, rukav?c a klob?kov, hl?sate?ov, hotelierov a hostinsk?ch, cestuj?cich, chudobn?ch, ?obr?kov, ?isti?ov, ute?encov, v?z?ov, pastierov, debn?rov, vinohradn?kov, mlyn?rov, abstinuj?cich, hus?; pri ru?ienke, vyr??kach a u?tipnut? hadom; pri prosbe za dobr? ?rodu; patr?n mnoh?ch kostolov, miest, farnost?, diec?z a ?t?tov

Sv. Martin sa narodil v meste Szombathely vo v?chodnom Ma?arsku okolo roku 316 v pohanskej rodine. Jeho otec mal vysok? hodnos? vo vojsku, bol trib?nom (plukovn?kom). Rodi?ia sa pres?ahovali do Pavie v severnom Taliansku. Neboli s?ce pokrsten?, ale ve?mi dbali na to, aby Martina nepokazili vojaci svojou nemravnos?ou a tvrdos?ou. Mal? Martin bez vedomia rodi?ov za?al chodi? na stretnutia katechumenov (t?ch, ?o sa pripravuj? na krst). Ke? mal p?tn?s? rokov, mal by? pokrsten?. Vtedy v?ak cis?r Kon?tant?n vydal rozkaz, aby sa do vojska zapojili v?etci schopn? synovia star?ch a vysl??en?ch vojakov. Martinovmu otcovi sa nep??ilo synovo tich? a utiahnut? spr?vanie, a tak ho tie? prihl?sil do vojska. Martin bol zaraden? do jazdeck?ho pluku, ktor? odch?dzal do Amiens v severnej Galii (Franc?zsko). Martin sa v?ak nepokazil. Ku v?etk?m, aj k svojim podriaden?m bol l?skav?, bol ?tedr? vo?i svojmu sluhovi, aj vo?i chudobn?m. V meste Amiens sa odohral aj ten zn?my pr?beh, ke? stretol pri svojej ceste na koni ?obr?ka, ktor? sa triasol zimou. Martin v?etko rozdal, nemal pri sebe ni?, a tak mu dal polovicu svojho pl᚝a. Vtedy v noci sa mu zjavil P?n Je?i? odiaty polovicou pl᚝a, ktor? Martin daroval ?obr?kovi. Hne? na druh? de? sa dal Martin v meste pokrsti?. Bolo to roku 339, mal vtedy asi dvadsa?tri rokov.
Po ?ase odi?iel z vojska, utiahol sa do samoty. Nejak? ?as potom po??val biskupa sv. Hil?ra v Poitiers (z?padn? Galia) a potom odi?iel za svojimi rodi?mi, ktor? sa medzit?m pres?ahovali sp?? do Martinovho rodn?ho mesta. Martinova matka sa stala tie? kres?ankou. Otec neopustil pohansk? zvyky a? do smrti. Martin sa stal ne?navn?m bojovn?kom proti bludu ari?nov. T? ho v?ak za to vyhnali z mesta. Chcel ?s? za Hil?rom, no toho tie? stihol podobn? osud. A tak sa nakoniec ocitol a? na malom ostrove Galinaria oproti Janovu, kde osamote ?il. Za?iatkom roka 360 sa Hil?r vr?til z vyhnanstva, Martin sa rozhodol ?s? za n?m. Hil?r ho chcel vysv?ti? za k?aza, no Martin sa nec?til hodn?. Usadil sa rad?ej v meste Piktavium v Galii, kde ?il v prvom galskom kl??tore spolu s nieko?k?mi mu?mi.
V roku 371 sa upr?zdnil biskupsk? stolec v meste Tours. ?udia si ?iadali, aby bol biskupom pr?ve Martin. On samozrejme nechcel. No n?sil?m ho vyviedli z jeho ?krytu, ktor? mal medzi husami, ktor? ho svoj?m gagotom prezradili. Kv?li tomu sa niekedy vyobrazuje s husou. 4. j?la 371 bol vysv?ten? za biskupa. Za svoje s?dlo si zvolil miesto asi dva kilometre od mesta Tours pri rieke Loire, kde vystaval dreven? kl??tor. ?il tam aj s asi osemdesiatimi u?en?kmi. Ni? nevlastnili, ?ili ve?mi skromne. Martin zriedka op???al samotu, ale vedel r?zne zakro?i?, ke? bolo treba. Ke? dal cis?rov brat Valens up?li? osemdesiat katol?ckych k?azov, Martin sa vybral za cis?rom Valentini?nom, aby ho napomenul. Valentini?n si ho potom ?asto volal ako poradcu na svoj dvor. Martin mal ve?a z?sluh aj na obr?ten? mnoh?ch pohanov, ktor?ch bolo v okol? Tours ve?mi ve?a. Po zvy?ok svojho ?ivota zostal skromn?m, pon??en?m, sp?val na holej zemi. Zomrel 8.novembra 397. Jeho telo pochovali 11.novembra na cintor?ne za mestom Tours. Na tom mieste teraz stoj? ve?k? chr?m, ktor? je mu zasv?ten?. Sviatok m? 11. novebra.

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany