Sväteniny

SV?TENINY
Sv?teniny s? posv?tn? znaky ustanoven? Cirkvou, ktor?mi sa posv?cuj? niektor? okolnosti ?ivota. Obsahuj? modlitbu, ktor? sprev?dza znak kr??a. Medzi sv?teninami maj? d?le?it? miesto po?ehnania, ktor? s? oslavou Boha a prosbou o jeho dary, ako aj zasv?tenia os?b a posv?tenie vec? na kult Boha. (KKC, 351) Sv?teniny pripravuj? ?ud? na prijatie hlavn?ho ??inku sviatost? a posv?cuj? rozli?n? okolnosti ?ivota. (SC, 60)

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany