Pohreb

Pohreb
"Cirkev, ktor? ako matka sviatostne nosila kres?ana vo svojom lone po?as jeho pozemsk?ho putovania, sprev?dza ho aj na konci jeho cesty, aby ho odovzdala do Otcov?ch r?k." (KKC 1683)
Pohrebn?mi obradmi Cirkev vyprosuje zomrel?m duchovn? pomoc a vzd?va ?ctu ich telu ako chr?mu Ducha Sv?t?ho a s??asne ?iv?m prin??a ?techu n?deje. Cirkev n?stoj?ivo odpor??a, aby sa zachov?val n?bo?n? zvyk tel? zomrel?ch pochov?va?; nezakazuje v?ak krem?ciu, ak nebola zvolen? z d?vodu odporuj?cim kres?ansk?mu u?eniu (porov. KKP k?n. 1176).
Cirkev prin??a za zosnul?ch ve?kono?n? Eucharistiu ako Kristovu obetu, ?o najviac pom??e na?im zosnul?m v o?istci. Kres?ansk? pohreb m? ma? n?dych ve?kono?n?ho tajomstva. ?Lebo ak sme s Kristom zr?stli a stali sa mu podobn?mi v smrti, tak mu budeme podobn? aj v zm?tvychvstan?? (Rim 6, 5).
Ako postupova??
? Nahl?senie pohrebn?ho obradu je nutn? vykona? osobne na farskom ?rade alebo po sv. om?i v kostole.
? K nahl?seniu pohrebn?ho obradu je nutn? prinies? so sebou List o obhliadke m?tveho vystaven? lek?rom.
? Pochova? je mo?n? po 48 hodin?ch. Ak niekto po?iada z r?znych d?vodov o pochovanie sk?r, tak len s povolen?m lek?ra. Toto povolenie vyd?va lek?r, ktor? kon? ohliadku.
? Sv?t? om?a za zosnul?ho b?va v kostole pred pohrebn?m obradom, ktor? sa kon? na miestnom cintor?ne alebo v inom dohodnutom term?ne.Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany