Po?ehn?vanie pr?bytkov
Po?ehn?vanie pr?bytkov je v kres?anskej trad?cii spojen? preva?ne s viano?n?m obdob?m.
Je ale vhodn? o po?ehnanie pr?bytku, ale i nebytov?ch priestorov, ?iada? po?as cel?ho roka.
Zvy?ajne sa po?ehn?vaj? nov? a zrekon?truovan? priestory, ale tie? priestory v ktor?ch do?lo k trag?di?m a priestory, ktor? maj? sl??i? verejnosti.
Po?ehnanie pr?bytkov je nutn? dohodn?? vopred na farskom ?rade ?i u? osobne, alebo telefonicky.

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany