Po?ehn?vanie predmetov
Po?ehn?vanie predmetov je zakorenen? hlboko v kres?anskej trad?cii.
Katol?cky obrad po?ehnania je usp?soben? k po?ehnaniu: kr??a, liturgick?ho r?cha, ru?enca, obrazov a s?ch sv?t?ch, zvona, hudobn?ho n?stroja sl??iaceho k sakr?lnym ??elom, liturgick?ch n?dob, kr??ovej cesty..
..ale tie? k po?ehnaniu ??itkov?ch predmetov, predov?etk?m dopravn?ch prostriedkov.
Po?ehnan?m predmetu pros?me Boha, aby chr?nil osobu, ktor? tento predmet bude pou??va?.
Po?ehnanie mal?ch predmetov je mo?n? dohodn?? a vykona? pred a po sv. om?i.
Po?ehnanie vozidiel a ve?k?ch predmetov je vhodn? v?as vopred dohodn?? s k?azom na farskom ?rade.

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany