Sviatky

Niektor? dni s? v ?ivote ?loveka v?znamn?. Podobne je to aj v ?ivote kres?ana. T?m najv?znamnej??m d?om pre kres?ana je nede?a. Vtedy sl?vime Je?i?ovo zm?tvychvstanie. Ale okrem toho n?s Cirkev poz?va aj v in? dni sl?vi? Eucharistiu. T?mto d?om hovor?me prik?zan? sviatky. Okrem prik?zan?ch sviatkov m?me aj neprik?zan? sviatky.

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany