PRIK?ZAN? SVIATKY
1.janu?r - Sl?vnos? Panny M?rie Bohorodi?ky
V tento de? si Cirkev pripom?na Pannu M?riu ako Bohom vyvolen? Matku P?na Je?i?a Krista, Bo?ieho Syna, ktorej zveruje cel? nast?vaj?ci rok.
6.janu?r - Zjavenie P?na
Tento sviatok zah??a v sebe tri skuto?nosti: 1. Je?i? sa zjavuje 3 mudrcom, 2. Je?i? je pokrsten? v Jord?ne, 3. Je?i? rob? prv? z?zrak na svadbe v K?ne Galilejskej.
40.de? po Ve?kej Noci - Nanebovst?penie P?na
P?n Je?i? na ?tyridsiaty de? po svojom zm?tvychvstan? pred o?ami apo?tolov a in?ch u?en?kov odch?dza k svojmu Otcovi do neba. T?to sl?vnos? nem? pevn? d?tum, lebo z?vis? od d?tumu Ve?kono?nej nedele a t? sa sl?vi ka?d? rok v in? de?.
?tvrtok po nedeli Najsv?tej?ej Trojice - Najsv?tej?ieho Kristovho Tela a Krvi
Je to sl?vnos?, ktorou si Cirkev uvedomuje nesmierny poklad, ktor? je skryt? v Eucharistii. V nej je pr?tomn? P?n Je?i? pod sp?sobom chleba a v?na.
29.j?n - Sv. Petra a Pavla, apo?tolov
Sv?t? Peter a Pavol s? dvaja najv?znamnej?? apo?toli. Obidvaja boli horliv? kazatelia evanjelia. Petra ustanovil za hlavu Cirkvi s?m P?n Je?i? a Pavol sa stal apo?tolom pohanov. Obaja zomreli mu?en?ckou smr?ou v R?me okolo r. 67. Peter bol ukri?ovan? dole hlavou a Pavol bol s?at?.
15.august - Nanebovzatie Panny M?rie
Panna M?ria, aj ke? bola uchr?nen? od ka?d?ho hriechu, predsa musela podst?pi? smr?. S telom i du?ou bola vzat? do neba.
1.november - V?etk?ch sv?t?ch
Cirkev v tento de? sl?vi pamiatku v?etk?ch Bo??ch sv?t?ch a sv?t?c. Sv?t? Cirkev zasv?tila ka?d? de? v roku ?cte niektor?ho sv?t?ho alebo sv?tice, aby ich sv?t? ?ivot bol pre n?s pr?kladom.
8.december - Nepo?kvrnen? po?atie Panny M?rie
Panna M?ria bola pre z?sluhy svojho Syna vopred uchr?nen? od dedi?n?ho hriechu. Ve? sa mala sta? matkou Bo?ieho Syna.
25.december - Narodenie P?na
Nikde vo Sv?tom P?sme nen?jdeme presn? d?tum narodenia P?na Je?i?a Krista. Nepozn?me ani de?, ani mesiac, ba ani presn? rok jeho narodenia. Cirkev v?ak u? na z?klade trad?cie u? odd?vna sl?vi Je?i?ovo narodenie 25. decembra.

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany