SVIATOSTI

Slovo ?sviatos?? znamen? ?sv?t? vec?, ?tajomstvo?. Toto slovo ozna?uje spolo?n? n?zov pre sedem sviatost?, ktor? ustanovil Je?i? Kristus. Boh pozn? ?loveka, vie, ?e je zalo?en? zmyslovo a reaguje a sp???a abstraktn? myslenie na popud zmyslov?ho vn?mania (videnie, dotyk a pod.). Preto Boh ?lovekovi vych?dza v ?strety, aby lep?ie vn?mal milosti a vol? pri stretnutiach znaky, ktor? s? v?eobecne ?udsk? a pr?stupn?: - chlieb a v?no, aby v Eucharistii vyjadril potrebu pokrmu pre ?ivot aj v duchovnom zmysle, alebo vodu ako prostriedok na o?is?ovanie.
Tridentsk? koncil (1545 - 1563) v roku 1547 pevne stanovil po?et Je?i?om ustanoven?ch sviatost?:
1. Krst
2. Birmovanie
3. Eucharistia (Sviatos? Olt?rna)
4. Sviatos? zmierenia (pok?nie)
5. Pomazanie chor?ch (nemocn?ch)
6. Posv?tn? vysviacka (Posv?tenie k?azstva)
7. Man?elstvo
Pri sviatostiach pre ich platnos? nez?le?? na osobnej dispoz?cii sprostredkovate?a (vysluhovate?a), preto?e prvotn?m vysluhovate?om v?etk?ch sviatost? je s?m Je?i? Kristus. On krst?, odp???a, u?? a vedie, aj ke? vysluhovate? (napr. k?az) je nehodn?. Znaky, ktor? sa pri sviatostiach pou??vaj? - slov?, v?no, chlieb, voda - n?s maj? upozor?ova? na fakt, ?e prostredn?ctvom vec? tohto sveta dosahujeme svoju sp?su.
Sviatosti v n?s sp?sobuj?, obnovuj? a rozhoj?uj? Bo?? ?ivot.

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany