SVIATOS? BIRMOVANIA

Sviatos? birmovania tvor? spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok ?sviatost? uv?dzania do kres?ansk?ho ?ivota?, ktor?ho jednotu treba zachova?. Prijatie sviatosti birmovania je potrebn? na dov??enie krstnej milosti. Ve? pokrsten?ch ?sviatos? birmovania dokonalej?ie sp?ja s Cirkvou a bohato ich obdar?va osobitnou silou Ducha Sv?t?ho, tak?e s? ako prav? Kristovi svedkovia v???mi povinn? ??ri? a br?ni? vieru slovom i skutkom.? (KKC, 1285)

Vzdialen? pr?prava k prijatiu sviatosti birmovania:
? ??as? na sv?t?ch om?iach v nede?u a prik?zan? sviatok,
? pravideln? mesa?n? sv. spove?,
? absolvovanie n?bo?enskej v?chovy v ?kole.

Bezprostredn? pr?prava k prijatiu sviatosti birmovania:
Pr?prava za?ne na jese? v roku 2015.

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany