SVIATOS? K?AZSTVA
Posv?tn? stav (Ordo) je sviatos?, v?aka ktorej sa poslanie, ktor? Kristus zveril svojim apo?tolom, na?alej vykon?va v Cirkvi a? do konca ?ias. Je to teda sviatos? apo?tolskej slu?by. Zah??a tri stupne: stupe? biskupov (episkop?t), k?azov (presbyter?t) a diakonov (diakon?t), (KKC 1536).
Sviatos? posv?tn?ho stavu je vysluhovan? t?m, ktor?ch pre t?to slu?bu povol?va P?n. Na z?klade rozpoznan?ch znakov povolania mus? by? predt?m absolvovan? duchovn? form?cia v K?azskom semin?ri sv. Gorazda v Nitre a teologick? ?t?dium.

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany