Sviatosť manželstva

SVIATOS? MAN?ELSTVA
Boh, ktor? stvoril ?loveka z l?sky, povolal ho aj k l?ske, ktor? je z?kladn?m a vroden?m povolan?m ka?dej ?udskej bytosti. Lebo ?lovek je stvoren? na obraz a podobu Boha, ktor? s?m ?je L?ska? (1 Jn 4, 8. 16). Ke??e ho Boh stvoril ako mu?a a ?enu, ich vz?jomn? l?ska sa st?va obrazom absol?tnej a ve?nej l?sky, ktorou Boh miluje ?loveka. V o?iach Stvorite?a je ona dobr?, ve?mi dobr?. A t?to l?ska, ktor? Boh po?ehn?va, je ur?en?, aby bola plodn? a aby sa uskuto??ovala v spolo?nom diele ochrany stvorenia: ?Boh ich po?ehnal a povedal im: ,Plo?te a mno?te sa a napl?te zem. Podma?te si ju'? (Gn 1, 28). (KKC 1604).
?Preto mu? opust? svojho otca a svoju matku a pri?ne k svojej man?elke a bud? jedn?m telom.? (Gn 2, 24).

Ako postupova??
Z?ujem o sviatos? man?elstva nahl?ste aspo? tri mesiace vopred na farskom ?rade. V pr?pade, ?e nesk?r zmen?te jeho term?n, alebo ?as, resp. ho stornujete, t?to zmenu ozn?mte na F?. Hne? pri nahl?sen? term?nu je potrebn? na F? sp?sa? cirkevn? z?pisnicu.
K tomu budete potrebova? tieto doklady:
? Ak ste neboli pokrsten? v na?ej farnosti, je potrebn? vy?iada? krstn? list z farnosti, kde ste boli pokrsten?. Krstn? listy nesm? by? viac ako 3 mesiace star?.
? Ak ani jeden so sn?bencov nem? trval? pobyt v Bo?anoch, jeden zo sn?bencov po?iada od svojho far?ra licenciu k sob??u.
? Ak ste mali civiln? sob??, dolo?i? ?Sob??ny list?.
? Ak ste vy, alebo v?? partner vdovec (vdova), je potrebn? predlo?i? ?Svedectvo o smrti predo?l?ho man?ela (man?elky)?.
? Ak ste mali u? predt?m cirkevn? sob??, dolo?i? doklad o neplatnosti predo?l?ho man?elstva a k?piu rozsudku o rozvode civiln?ho man?elstva.
? O svedkoch potrebujete nasleduj?ce ?daje: meno a priezvisko, presn? adresu a rodn? ??slo. V pr?pade, ?e svedok je in? ?t?tny pr?slu?n?k, namiesto rodn?ho ??sla uve?te d?tum narodenia. Svedok mus? ma? dov??en?ch 18 rokov.

Po predlo?en? t?chto dokladov v kancel?rii sa m??e sp?sa? sob??na z?pisnica.
Po sp?san? cirkevnej z?pisnice nav?t?vte ?t?tnu matriku v Bo?anoch, kde si zoberte OP a rodn? listy.
? V pr?pade, ?e m?te titul a nem?te ho zap?san? v OP, donies? na matriku origin?l diplomu k nahliadnutiu (ak chcete ma? titul uveden? na sob??nom liste).
? ?t?tny sob??ny list si m??ete vyzdvihn?? na Matri?nom ?rade po uzavret? man?elstva.

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany