Sviatosť pomazania chorých

SVIATOS? POMAZANIA CHOR?CH
Posv?tn?m pomazan?m chor?ch a modlitbou k?azov cel? Cirkev odpor??a chor?ch trpiacemu a osl?ven?mu P?novi, aby im u?avil a ich spasil, ba povzbudzuje ich, aby sa dobrovo?ne spojili s Kristovym utrpen?m a jeho smr?ou, a tak prispeli k dobru Bo?ieho ?udu. (KKC, 1499)
Pomazanie chor?ch sa m??e udeli? veriacemu, ktor? sa v d?sledku choroby alebo staroby za??na ocita? v nebezpe?enstve smrti. M??e sa opakova?, ak sa chor?mu zhor?? zdravotn? stav.
Pomazanie je vhodn? prija? i v pr?pade odchodu do nemocnice z d?vodu v??neho zdravotn?ho stavu. Nejde o posledn? pomazanie - "teda rozl??ku so ?ivotom", ako sa mnoh? domnievaj?.
Sviatos? vysluhujeme:
? Individu?lne - doma alebo v nemocnici. O jej udelenie m??ete po?iada? na telef?nnom ??sle farsk?ho ?radu alebo osobne. Ak sa vysluhuje sviatos? doma, je potrebn? pripravi? st?l prestret? bielym obrusom, kr??, dve horiace sviece a sv?ten? vodu. K?m pr?de k?az, odpor??ame zotrv?va? pri chorom v modlitbe.
? Hromadne - vysluhujem pomazanie chor?ch po?as sv?tej om?e 11. febru?ra, vo svetov? de? chor?ch. Vtedy ho m??e prija? ka?d?, kto dov??il 60-ty rok ?ivota, alebo sa nach?dza v ?a?kom zdravotnom stave. ?as vysluhovania je ohl?sen? vo farsk?ch oznamoch pred spomenut?m d?om.
Pros?m, aby ste k chor?mu zavolali k?aza ??m sk?r. Ve? pr?ve t?to sviatos? prin??a chor?mu pokoj, silu a odvahu na prem?hanie bolesti a ?a?kost?.
Chor?ch, ktor? maj? z?ujem o sviatos? zmierenia, pomazanie chor?ch a Eucharistiu v nemocnici nahl?ste na telef?nnom ??sle:
Nemocnica v Topo??anoch: 0904 009 524;

Nemocnica v Partiz?nskom: 0910 622 708;


Nemocnica v Nitre: 0903 809 624

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany