Sviatosť krstu

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213). 

 

Krst dieťaťa

Nahlásiť krst môže len rodič dieťaťa v kancelárii farského úradu. Potrebným dokladom je rodný list dieťaťa, ktorý prineste so sebou.

Kňaz môže pokrstiť dieťa, ktoré má trvalé bydlisko v jeho farnosti. Ak nemá trvalé bydlisko v jeho farnosti, je potrebné, aby si rodičia dieťaťa vyžiadali „prepustenie ku krstu“ z farnosti v ktorej majú trvalé bydlisko do farnosti kde  budú krstiť.

Na krst si prineste krstnú košieľku; krstnú sviecu.

Krst staršieho dieťaťa

Ak je Vaše dieťa v 3. ročníku základnej školy a ešte stále nie je pokrstené, pokrstiť ho môžeme pred slávnosťou Prvého svätého prijímania. Podrobnosti Vám budú vysvetlené pri osobnom stretnutí s kňazom.

Krst dospelého

Ak sa chcete dať pokrstiť ako dospelý, treba sa prihlásiť na fare. Príprava na krst (katechumenát) trvá približne 2 roky. Krst býva udelený na Veľkonočnú vigíliu (Bielu sobotu). Zároveň prijmete aj sviatosť birmovania a prvé sv. prijímanie. Bližšie informácie sa dozviete od kňaza.

Podmienky a požiadavky pre výber krstných rodičov:

  1. Vyberá si ho krstenec, jeho rodičia alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár, alebo vysluhovateľ krstu.
  2. Musí byť na to schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.
  3. Má mať dovŕšený 16. - ty rok života.
  4. Musí byť pobirmovaným katolíkom, ktorý už prijal Eucharistiu a má viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú prijal.
  5. Nesmie mať uložený alebo vyhlásený žiadny kanonický trest.
  6. Nesmie byť rodičom krstenca. (Porov. kán. 874 CIC)
  7. Ak sú manželia nech sú sobášení v kostole a žijú usporiadane.
  8. Iné vierovyznania, alebo ak katolíci nemajú iniciačné sviatosti, môžu byť svedkami krstu.