Sviatosť zmierenia

Naša ľútosť nad hriechmi sa musí podobať ľútosti márnotratného syna, ktorý vstúpil do seba, uznal svoju veľkú úbohosť, a tiež straty, ktoré utrpel, keď opustil tak dobrého otca. (J. M. Vianney)

Keďže nový život milosti, ktorý sme dostali v krste, neodstránil slabosť ľudskej prirodzenosti ani náklonnosť na hriech, Kristus ustanovil túto sviatosť na obrátenie pokrstených, ktorí sa od neho hriechom vzdialili (KKC 297).

 

Sviatosť zmierenia (spoveď) vysluhujeme pred sv. omšou pol hodinu.

V prvopiatkovom týždni spovedáme chorých a starých ľudí po domoch v piatok od 8:00 hod.                                                                     

V prípade potreby radi prídeme poslúžiť sviatosťou zmierenia chorým priamo k lôžku. Spoveď chorých prosíme včas nahlásiť telefonicky, alebo osobne.

Chorých, ktorí majú záujem o sviatosť zmierenia, pomazanie chorých a Eucharistiu v nemocnici nahláste na telefónnom čísle:

  • Nemocnica v Topoľčanoch: 0904  009 524
  • Nemocnica v Partizánskom: 0910 622 708
  • Nemocnica v Nitre: 0903 809 624