Farské oznamy - 14. januára 2024

V pondelok a v piatok o 18:00 hod. je sv. omša obetovaná za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny v Združení zázračnej medaily v Bošanoch.


Od 18. do 25. januára je TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV.


Sviatosť krstu budeme vysluhovať v sobotu 20. januára o 11:00 hod. spolu s krstnou náukou.


Farský ples sa bude konať v Pastoračnom centre v piatok 19. januára t.r.. Začiatok plesu je o 19:00 hod.


Dávame do pozornosti párom, ktoré chcú uzatvoriť sviatostné manželstvo v tomto roku, že príprava na manželstvo - náuka sa bude konať v Pastoračnom centre 9. februára t.r. o 16:00 hod. Prihlásiť sa môžete osobne na farskom úrade, cez prihlasovací formulár na web stránke farnosti Bošany alebo zaslaním e-mailu na adresu: fara.bosany@gmail.com. Viac informácii nájdete na webstránke našej farnosti.


Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu a chceli by sa stať kňazmi Nitrianskej diecézy, môžu sa uchádzať o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre na 6-ročné denné štúdium odboru Katolícka teológia, ktorý je určený kandidátom kňazstva. Bližšie informácie sú k dispozícii na farskom úrade.


Slávnosť prvého svätého prijímania v Bošanoch bude v nedeľu 2. júna 2024.


Slávnosť prvého svätého prijímania v Krnči bude v nedeľu 16. júna 2024..


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

UPRATOVANIE: BOŠANY: 7

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180