Farské oznamy - 19. novembra 2023

Adoptuj si prvoprijímajúce dieťa. V kostole na novinovom stolíku je košík, z ktorého si môžete vybrať meno dieťaťa a modliť sa za neho počas celej prípravy na prvé sv. prijímanie. Takto sa môžeme všetci zapojiť a ukázať svedectvo našej viery a silu modlitbového spoločenstva, ktoré sa posilňuje.


Spojme sa v modlitbe za trpiacich a prenasledovaných kresťanov v ČERVENÚ STREDU 22. novembra t.r. Adoráciu v pondelok obetujme aj na tento úmysel. Červená farba symbolizuje mučeníctvo.  Viac info na cevenastreda.sk.


V stredu 22. novembra t.r., pri sv. omši o 18:00 hod. v Bošanoch bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Po sv. omši bude možnosť prijať individuálne požehnanie - pomazanie olejom sv. Charbela a uctenie jeho relikvií. Po pomazaní olejom sv. Charbela bude vystavená Sviatosť Oltárna do 20:00 hodiny.


Pri príležitosti spomienky na sv. Cecíliu, patrónku hudobníkov a spevákov bude vo štvrtok 23. novembra o 18:00 hod. v Pastoračnom centre stretnutie organistov a speváckych zborov, ktoré pôsobia v našej farnosti pri sv. omšiach. Na stretnutie pozývame všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom slúžia v našej farnosti: kostolníkov, miništrantov, kvetinárky a tých, ktorí sa starajú o čistotu kostolov a ich okolia.


Na budúcu nedeľu bude po všetkých svätých omšiach krátka pobožnosť pred vyloženou Najsvätejšou sviatosťou. Kto sa počas tejto poklony zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.


Sviatosť krstu budeme udeľovať v sobotu 2. decembra t.r. o 10:00 spolu s krstnou náukou.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

UPRATOVANIE: BOŠANY: 7

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180