Farské oznamy - 22. októbra 2023

Dnes je celoslovenská zbierka na misie. Za milodary Pán Boh zaplať.


V utorok o 17:00 hod. vo filiálnom kostole v Krnči bude sv. omša obetovaná za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny v Združení zázračnej medaily.


Pápež František vyhlásil na piatok 27. októbra deň modlitby, pôstu a pokánia za mier, ku ktorému pozval všetkých, ktorým leží na srdci mier vo svete.


V nasledujúcom týždni budeme spovedať ako pred prvým piatkom. Keďže sa blíži slávnosť Všetkých svätých, povzbudzujeme vás, aby ste už v tomto týždni pristupovali k sviatosti zmierenia. Chorých po domoch budeme spovedať vo štvrtok dopoludnia. V Domove dôchodcov sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia v piatok o 9:15 hod.


V piatok 27. októbra o 14:00 hod. v Bošanoch bude sv. omša slávená za tohoročných jubilantov z našej obce. Chceme za nich poďakovať a vyprosovať im zdravie a Božie požehnanie do ďalších rokov života.


V sobotu 28. októbra t.r. o 15:00 hod. v Bošanoch prijmú sviatosť manželstva Róbert Mišuta a Kristína Chrenková.


V sobotu 28. októbra t.r. o 16:00 hod. v Bošanoch prijmú sviatosť manželstva Miroslav Kolárik a Annamária Streicherová. 


Pri príležitosti 8. výročia odchodu do večnosti blahej pamäti nitrianskeho diecézneho biskupa J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca, sa v Bošanoch budúcu nedeľu 29. októbra o 10:00 hod. bude sláviť spomienková svätá omša. Svätú omšu bude celebrovať prof. ThDr. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD. Pozývame veriacich, aby sa zúčastnili na tejto spomienkovej slávnosti a odporúčame jeho dušu do vašich modlitieb.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

UPRATOVANIE: BOŠANY: 3

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180