Farské oznamy - 30. októbra

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých veriacich nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodli sa Otče náš a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva ). Taktiež treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu.


Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Odpustky možno získať raz denne od 1. do 8. novembra.


V sobotu 5. novembra t.r. večernou sv. omšou, ktorú bude celebrovať Don Andrej Kňaze, začne duchovná obnova farnosti. Budúcu nedeľu 6. novembra sv. omše v Bošanoch bude celebrovať Mons. Štefan Vallo, veľprepošt nitrianskej kapituly. Pri sv. omši o 7:00 hod. požehná obnovený svätostánok. Duchovná obnova bude prebiehať každý deň vo farskom kostole do 13. novembra t.r. Témou duchovnej obnovy budú jednotlivé sviatosti. Podrobný program duchovnej obnovy nájdete na nástenke, internetovej stránke našej farnosti a na bulletinoch, ktoré sú k dispozícii na novinovom stolíku.


Budúcu nedeľu je pri svätých omšiach pravidelná mesačná zbierka na potreby farnosti a kostola. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.


Upratovanie: Bošany 1

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180