Farské oznamy - 6. novembra

V nasledujúcom týždni prebieha v našej farnosti, vo farskom kostole v Bošanoch Duchovná obnova. Témou duchovnej obnovy sú jednotlivé sviatosti. Podrobný program duchovnej obnovy nájdete na nástenke, internetovej stránke našej farnosti a na biltenoch, ktoré sú k dispozícii na novinovom stolíku.


V stredu pri sv. omši o 18:00 hod. budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môže prijať katolík nad 70 rokov, alebo ktorý trpí nejakou vážnejšou chorobou. Túto sviatosť možno prijať len v stave milosti posväcujúcej, čiže po sv. spovedi. Ponúknite túto možnosť svojím blízkym a ponúknite im odvoz, aby v tento deň prišli na sv. omšu a prijali sviatosť pomazania chorých.


 Budúcu nedeľu je pri svätých omšiach bude hodová ofera. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

Upratovanie:  Bošany 2

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180