Deň otvorených dverí na GCM v Nitre

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre pozýva žiakov piatych, ôsmych a deviatych ročníkov a  ich rodičov na deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 11. 11. 2022 od 8:00 do 13:00 hod. v areáli Gymnázia sv. Cyrila a Metoda na Farskej 19 v Nitre. Bližšie informácie o konaní podujatia, nájdete na stránke školy www.gcm.sk, na školskej facebookovej stránke, na YouTube kanály a na Instagrame školy.

Päťročné bilingválne štúdium – nemecký jazyk

Prvý ročník je zameraný na štúdium nemeckého jazyka a nemeckej gramatiky. Od druhého ročníka žiaci študujú dejepis, občiansku náuku, umenie a kultúru, kresťanskú etiku, katolícke náboženstvo a chémiu v nemčine. Štúdium nemeckého jazyka končí maturitnou skúškou na úrovni C 1. Gymnázium v spolupráci s jazykovou školou pripravuje študentov na vykonanie štátnej skúšky a svetovo uznávaných jazykových certifikátov: Goethe-Zertifikate, certifikát o znalosti nemeckého jazyka, Cambridge English certifikát o znalosti anglického jazyka s doživotnou a celosvetovou platnosťou.

Prijímacie skúšky 2.5.2023 alebo 11.5.2023 budú pozostávať z testu na overenie všeobecných jazykových predpokladov, teda schopností študovať cudzí jazyk. Znalosť nemeckého jazyka ku úspešnému prijatiu nie je potrebná.

Štvorročné a osemročné štúdium so všeobecným zameraním

poskytuje žiakom na výber popri anglickom jazyku nemecký alebo taliansky jazyk. Od tretieho ročníka si žiak volí predmety podľa záujmu so zameraním na ďalšie štúdium na vysokej škole.

Škola má dobré podmienky na vyučovanie informatiky a programovania, prírodovedných predmetov, čitateľskej gramotnosti a ekonomiky.

Prijímacie skúšky 4.5.2023 alebo 9.5.2023 budú zo slovenského jazyka a matematiky.

Pre záujemcov o bilingválne aj všeobecné štúdium budeme poskytovať bezplatnú prípravu na prijímacie pohovory. Viac info bude na www.gcm.sk v sekcii Prijímacie konanie 2023.


V školskom roku 2022/2023 otvárame dve triedy štvorročného štúdia, jednu triedu bilingválneho štúdia v nemeckom jazyku a jednu triedu 8-ročného štúdia.  

Ponúkame: 

 • kvalitné vzdelanie, kresťanskú, mravnú a duchovnú formáciu,
 • stravovanie vo vlastnej školskej jedálni, ubytovanie v školskom internáte, 
 • výmenné pobyty v rakúskom Heiligenkreuzi, Ambergu, Gamingu, ... 
 • krúžky: prvej pomoci, kreatívneho písania, školského časopisu, 3D tlače a rôznych športov, spevokol, ...
 • vyučovanie s lektorom anglického jazyka, spoluprácu s jazykovou školou,
 • škola má kaplnku, laboratória, učebne informatiky a biológie, rozhlasové štúdio, 
 • besedy s osobnosťami ako M. Kuffa, don Luscoň, P. Hudák, J. Sedláček, ...


Gymnázium sv. Cyrila a Metoda

 • Škola v centre mesta
 • Vlastný internát a jedáleň
 • Predmet Ekonomika, Taliančina
 • Chémia iba v dvoch ročníkoch, v 1. roč. skutočné pokusy v laboratóriu
 • Lyžiarske kurzy – takmer každý nelyžiar sa vrátil ako lyžiar J
 • Krúžky: prvá pomoc, tvorba podcastov, kreatívne písanie, Akadémia veľkých diel, DoFe, športové krúžky, ...
 • Školský časopis s kupónom na Neskúšanie
 • Vlastné štúdia – podcastové, rozhlasové
 • Divadelné hry
 • Výmenný pobyt - Amberg, exkurzia do Viedne, Budapešti
 • odborné učebne biológie a fyziky, chemické laboratórium
 • 2 učebne informatiky, multimediálna učebňa
 • všetky triedy vybavené notebookom a dataprojektorom
 • 2 telocvične + posilňovňa a kondičná miestnosť
 • knižnica a čitáreň
 • šatne s uzamykateľnými skrinkami pre každého študenta
 • školský bufet
 • oddychové zóny na chodbách, v triedach, kalčetá
 • kvalitné vyučovanie + semináre podľa vlastného výberu
 • lektor anglického jazyka
 • veľmi dobré umiestnenie absolventov – absolventi, ktorí sa hlásili na VŠ, sú všetci prijatí – máme 100 % úspešnosť v prijatí na VŠ
 • Veľmi dobré výsledky školy v externých maturitách zo slovenčiny, nemčiny a matematiky
 • Dobré medziľudské vzťahy
 • Vlastné projekty – etické a jazykové študentské sympóziá

Duchovné aktivity:

 • školská kaplnka
 • ranné zamyslenie
 • etické sympózium
 • Noc kostolov
 • miništranský výlet


Našich študentov môžete vidieť aj na doskách divadla, viac na https://www.youtube.com/results?search_query=gcm+television

Tešíme sa na Vás 11.11.2022 na DOD v GCM

Kontakty

 • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
 • kaplán Mgr. Marek Sedlár
 • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
 • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180