Sviatosť manželstva

Boh, ktorý stvoril človeka z lásky, povolal ho aj k láske, ktorá je základným a vrodeným povolaním každej ľudskej bytosti. Lebo človek je stvorený na obraz a podobu Boha, ktorý sám „je Láska“ (1 Jn 4, 8. 16). Keďže ho Boh stvoril ako muža a ženu, ich vzájomná láska sa stáva obrazom absolútnej a večnej lásky, ktorou Boh miluje človeka. V očiach Stvoriteľa je ona dobrá, veľmi dobrá. A táto láska, ktorú Boh požehnáva, je určená, aby bola plodná a aby sa uskutočňovala v spoločnom diele ochrany stvorenia: „Boh ich požehnal a povedal im: ,Ploďte a množte sa a naplňte zem. Podmaňte si ju'“ (Gn 1, 28). (KKC 1604). 

„Preto muž opustí svojho otca a svoju matku a priľne k svojej manželke a budú jedným telom.“ (Gn 2, 24).

Ako postupovať?

Záujem o sviatosť manželstva nahláste aspoň tri mesiace vopred na farskom úrade. V prípade, že neskôr zmeníte jeho termín, alebo čas, resp. ho stornujete, túto zmenu oznámte na FÚ. Hneď pri nahlásení termínu je potrebné na FÚ spísať cirkevnú zápisnicu.

K tomu budete potrebovať tieto doklady:

 • Ak ste neboli pokrstený v našej farnosti, je potrebné vyžiadať krstný list z farnosti, kde ste boli pokrstený. Krstné listy nesmú byť viac ako 3 mesiace staré.
 • Ak ani jeden so snúbencov nemá trvalý pobyt v Bošanoch, jeden zo snúbencov požiada od svojho farára licenciu k sobášu.
 • Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.
 • Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“. 
 • Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť doklad o neplatnosti predošlého manželstva a kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva.   
 • O svedkoch potrebujete nasledujúce údaje: meno a priezvisko, presnú adresu a rodné číslo. V prípade, že svedok je iný štátny príslušník, namiesto rodného čísla uveďte dátum narodenia. Svedok musí mať dovŕšených 18 rokov.

 Po predložení týchto dokladov v kancelárii sa môže spísať sobášna zápisnica.

Po spísaní cirkevnej zápisnice navštívte štátnu matriku v Bošanoch, kde si zoberte OP a rodné listy.

 • V prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste).
 • Štátny sobášny list si môžete vyzdvihnúť na Matričnom úrade po uzavretí manželstva.

Kontakty

 • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
 • kaplán Mgr. Marek Sedlár
 • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
 • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180

Používame cookies

Aby sme pre Vás web mohli stále zlepšovať a analyzovať, používame nástroje na meranie návštevnosti a vyhľadávanie obsahu od spoločnosti Google. K tomu nám slúžia súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Používanie cookies môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.