Oznamy

Siedma nedeľa v cezročnom období - 23. 2. 2020

 • Po rannej sv. omši sa vo farskom kostole pomodlíme litánie.

 • Sväté omše sú nasledovne:

 •   Bošany Práznovce Krnča
  Pondelok

   

                                 18:00 (po jej skončení bude adorácia)

    

                              17:00

      

                  

  Utorok

   7:00

                                18:00

   

                          

   

            

  Streda

   7:00

                                 18:00

     

                          17:00

      

                16:30   

  Štvrtok

   7:00

                                

     

                          

      

                 17:00 

  Piatok

   7:00

                                 18:00

     

                      

   

              

  Sobota

   7:00

                                18:00 (s nedeľnou platnosťou)

     

                                   

       

                   

  Nedeľa

   7:00

               10:00

       8:30

        10:00

   

 • V pondelok sv. omša o 18:00 hod. v Bošanoch je obetovaná za  zdravie a Božie požehnanie pre rodiny v Združení zázračnej medaily.

 • V stredu 26. februára začína PÔSTNE OBDOBIE. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Zachovajme prísny pôst a zdržme sa mäsitého pokrmu, ktorý sa v tento deň nenahrádza iným skutkom pokánia. Na popolcovú stredu sa udeľuje symbol kajúcnosti – značenie popolom.

 • ÚPLNÉ ODPUSTKY za obvyklých podmienok môžeme počas pôstu získať: pri pobožnosti krížovej cesty; pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána Ježiša; v piatok po sv. prijímaní modlitbou „Dobrý a preláskavý Ježišu“ z JKS.

 • Počas pôstneho obdobia bude bývať vo farskom kostole každý piatok o 17:15 hod. pobožnosť krížovej cesty. V nedeľu bude pobožnosť krížovej cesty o 14:00 hod. vo všetkých kostoloch našej farnosti (Bošany, Krnča, Práznovce).

 • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre otvára pre školský rok 2020/2021 denné bilingválne päťročné štúdium s druhým vyučovacím jazykom nemeckým a štvorročné všeobecné štúdium. Talentové prijímacie skúšky na bilingválne štúdium sa budú konať  dňa 26. 3. 2020 a prijímacie skúšky na všeobecné gymnázium budú prebiehať v dňoch 11. 5 a 14. 5. 2020. Prihlášky na bilingválne štúdium je možné podať do 20. 02. 2020 a na všeobecné štúdium do 10. 04. 2020.  Bližšie informácie o štúdiu, dôležitých termínoch a kritériách na prijatie nájdete na stránke školy www.gcm.sk.

 • PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE v Bošanoch bude 31. mája 2020 a v Krnči 14. júna 2020. V sobotu predtým prijmú deti prvýkrát sviatosť zmierenia.

 • Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o kostol alebo inak pomáhajú farnosti.