Oznamy

 • Pápež František pozval veriacich pripojiť sa v piatok 27. marca o 18:00 hod. cez médiá k spoločnej modlitbe, počúvaniu Božieho slova a adorácii, ktorej bude predsedať na prázdnom námestí pred Bazilikou sv. Petra. Adoráciu pápež František zakončí eucharistickým požehnaním Urbi et Orbi. Toto požehnanie určené mestu Rím a celému svetu bude spojené s možnosťou získať plnomocné odpustky, v duchu dekrétu Apoštolskej penitenciárie vydaného v súvislosti s naliehavou situáciou nákazy Covid-19.
 • Predovšetkým sa ponúkajú PLNOMOCNÉ ODPUSTKY všetkým chorým postihnutým koronavírusom, ktorí sa nachádzajú v nemocniciach či v domácej karanténe. Za rovnakých podmienok sa ponúkajú aj zdravotným pracovníkom, rodinným príslušníkom a tým, ktorí sa starajú o chorých. Odpustky sa ponúkajú aj všetkým, ktorí sa pri tejto pandémii modlia, aby sa skončila, modlia sa za tých, čo trpia a za tých, ktorých si Pán povolal k sebe. Aké sú podmienky pre prijatie daru odpustkov? Od chorých a tých, ktorí im pomáhajú, sa žiada, tam, kde je to prostredníctvom komunikačných prostriedkov možné, duchovne sa spojiť so slávením svätej omše alebo s modlitbou ruženca či krížovej cesty alebo iných foriem zbožnosti. Ak sa to nedá, treba sa pomodliť Krédo, Otčenáš a Zdravas Mária.Od všetkých ďalších, tých, čo obetujú modlitby za duše zomrelých, za trpiacich a za koniec pandémie, sa žiada – kde je to možné – návšteva Najsvätejšej sviatosti alebo eucharistická adorácia. Alebo aj čítanie Svätého písma aspoň po dobu pol hodiny, prípadne modlitba ruženca či krížovej cesty. Ako je všetkým zrejmé, modlitby a čítanie Svätého písma je možné vykonať aj bez vychádzania z domu, a teda s plným rešpektovaním noriem proti rozširovaniu nákazy.
 • ÚPLNÉ ODPUSTKY za obvyklých podmienok môžeme počas pôstu získať: pri pobožnosti krížovej cesty; pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána Ježiša; v piatok po sv. prijímaní modlitbou „Dobrý a preláskavý Ježišu“ z JKS.
 • Verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do konca marca. Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu vírusu COVID-19 sa predlžuje do 31. marca 2020. Biskupi na tento čas veriacich dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej omši.

 nedeľa -  .  . 2020

 • Sväté omše sú nasledovne:

 •   Bošany Práznovce Krnča
  Pondelok

   

                                

    

                             

      

                  

  Utorok

   

                               

   

                          

   

            

  Streda

   

                                

     

                         

      

                   

  Štvrtok

   

                                

     

                          

      

                  

  Piatok

   

                                 

     

                      

   

              

  Sobota

   

                               

     

                                   

       

                   

  Nedeľa

   

              

      

       

   

 • Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o kostol alebo inak pomáhajú farnosti.